Privacyverklaring Koen Geraedts MKB advies

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Koen Geraedts MKB advies. De ingangsdatum van deze privacyverklaring is 1 april 2021. U dient zich ervan bewust te zijn dat Koen Geraedts MKB advies niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Koen Geraedts MKB advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Koen Geraedts MKB advies verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Onze website wordt geëxploiteerd door Koen Geraedts MKB advies gevestigd te Geleen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website. Wel kan het voorkomen dat wij vragen een e-mail te sturen, waardoor we toch persoonsgegevens over u zouden kunnen verzamelen (naam en e-mail adres).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Koen Geraedts MKB advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via advies@koengeraedts.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
• Burgerservicenummer (BSN)

Waarom hebben we gegevens nodig?
Koen Geraedts MKB advies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling;
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren;
• Koen Geraedts MKB advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Communicatie:
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Koen Geraedts MKB advies of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Doeleinden:
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan hier beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. In het kader van onze dienstverlening dienen wij persoonsgegevens te verwerken, op grond van uw toestemming, een wettelijke verplichting dan wel de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst.

Delen met derden:
Koen Geraedts MKB advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koen Geraedts MKB advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Koen Geraedts MKB advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Veranderingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bewaartermijn:
Koen Geraedts MKB advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

Rechten betrokkene:
Wij bieden alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover ons. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens ons uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koen Geraedts MKB advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advies@koengeraedts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Koen Geraedts MKB advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link

Vragen en feedback:
Koen Geraedts MKB advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Koen Geraedts MKB advies, in de persoon van de heer K.L.L. Geraedts, Laan van Westfalen 72, 6162 KJ Geleen is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Ons KvK-nummer is 82566895. U kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 06-46797504 of per e-mail via advies@koengeraedts.nl


  • Koen Geraedts MKB advies
    Laan van Westfalen 72, 6162 KJ Geleen
    T: 06-46797504, E: advies@koengeraedts.nl
    KVK nr.: 82566895